ONLINE MAGAZÍN

Semestrálna práca s dobrou literatúrou

Semestrálna práca predstavuje písomnú informáciu študenta o tom, ako dokáže pracovať s jednotlivými literárnymi zdrojmi. Okrem toho sa očakáva od študenta, že vo svojej práci prinesie nejaké vlastné poznatky na danú tému. Semestrálna práca môže byť zložená z teoretickej časti a praktickej časti, prípadne je celá len v teórii napísaná. Písanie semestrálnych prác si vyžaduje prácu minimálne s 5 odbornými literatúrami domácich a zahraničných autorov. Každá semestrálna práca musí mať úvod, jadro a záver. Seminárna a semestrálna práca je takmer to isté, ibaže seminárky sa môžu písať viaceré na jeden predmet za jeden semester. Semestrálne práce sú naproti tomu vždy iba 1 za daný predmet na školský semester. Na vysokých školách je to teda polrok a na stredných školách môžu semestrálky byť rozdelené na celý školský rok. V rámci semestrálnych prác študenti môžu využívať internetové zdroje, avšak je potrebné sa vyvarovať takým, ako je wikipedia alebo referaty.sk. Tieto zdroje nemajú hodnotu v rámci školských prác.

Úvod semestrálnej práce

Semestrálna práca a jej úlohy
Zadanie v semestrálnej práci

Každá semestrálna práca musí mať úvod. V ňom autor zbežne načrtne problematiku, ktorej sa bude venovať v jeho práci. Rovnako poukáže na obsah semestrálnej práce, teda že bude rozdelená napr. do 3 kapitol. V prvej kapitole sa venuje vysvetleniu, čo je to sociálna práca. V druhej sa venuje sociálnemu zariadeniu a v treťom poukazuje na spokojnosť seniorov v jednotlivých zariadeniach. Pri úvodoch je potrebné dodržať nepísané pravidlo, a teda že autor pracuje bez uvádzania zdrojov, resp. vôbec ich nepoužíva v tejto časti. Pred úvodom pri semestrálnych prácach by mala byť titulná strana s menom, školou, názvom práce a pod. 

Jadro semestrálnych prác

Pri písaní semestrálnych prác je potrebné sa zamerať najmä na jadro. To tvorí približne 80% z celkového rozsahu semestrálnej práce. Tie bývajú stanovené zväčša na 10 normostrán vrátane úvodu a záveru. To je 18 000 znakov vrátane medzier, teda 2500 slov. V jadre práce by študent mal začať vysvetlením základných pojmov riešenej problematiky, a následne sa môže zamerať na výhody, nevýhody, typológiu, klasifikáciu a podobne.  Nie je dobré čerpať zo zdrojov, ktoré sú na stránkach referaty.sk a wikipedia, pretože by študent mohol naraziť na nekvalitné spracovanie. Odporúčame používať Google Scholar pri písaní semestrálnych prác.

Záver semestrálnej práce

Tu by mal študent vysvetliť, čo zistili pri písaní semestrálnej práce, čo je kľúčovým zistením, ako možno ďalej postupovať pri výskumoch danej témy. Semestrálne práce sa v závere väčšinou zaoberajú tým, čo študent písal v jednotlivých kapitolách.